Skip to content

Informatie maatregelen Corona (COVID-19) voor BOA's

Persoonlijke Veiligheid

Persoonlijke veiligheid van de BOA staat voorop. Je loopt risico doordat je ingezet wordt op straat en daardoor ook meer in contact komt met andere personen, zoals burgers en collega’s. Het kan zijn dat jij besmet raakt of zelfs dat jij anderen besmet. Houd je daarom rekening met de volgende zaken:

 1. Blijf thuis als je ziek bent
 2. Als je twijfelt of je kunt werken ivm klachten, neem contact op met je leidinggevende.
 3. Ga alleen werken als dit echt nodig is.
 4. Werk thuis wanneer dit kan.
 5. Was je handen als je op je werk aankomt en regelmatig tijdens de dienst
 6. Reining je werkplek en materialen
 7. Maak gebruik van de ruimte die er is op je werkplek en houdt minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
 8. Ga ook bij het nuttigen van maaltijden met voldoende ruimte tussen elkaar zitten
 9. Ga zo veel mogelijk op de bike en reinig de handvaten voor en na gebruik
 10. Bij en na gebruik van een auto: reinig stuur, versnellingspook.
 11. Meld je altijd aan bij de meldkamer via je portofoon
 12. Houdt afstand tot burgers, ook bij evt staandehouding
 13. Draag wegwerphandschoentjes bij het aanpakken van id-kaarten of fysiek contact en vervang deze na gebruik.
 14. Gebruik zo mogelijk een mondkapje en beschermingsmiddelen bij meldingen over besmette personen. Heb je deze middelen niet tot je beschikking, geeft dit dan aan bij de meldkamer.
 15. Maak gebruik van een bodycam
 16. Meldt alle vragen en bijzonderheden rondom veiligheid van jou en je collega bij je leidinggevende.

Reanimatie

HartslagNu heeft alle burgerhulpverleners een instructie gestuurd. Deze instructie geldt ook voor BOA’s. De wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland heeft een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties:

Voor een inzet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom nietgebruikt worden!

Na een inzet:

 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

Handhaving

De BOA’s zijn bevoegd om op te treden op het overtreden van de noodverordening op basis van Artikel 443 Wetboek van Strafrecht:

Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio of de commissaris van de Koning in de provincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

De BOA kan op basis van dit artikel strafrechtelijk en bestuurlijk handhaven. Zorg dat je vooraf geïnstrueerd bent over de manier van handhaven en in hoeverre er opgetreden wordt tegen personen danwel bedrijven. Het is belangrijk om een uniforme werkwijze te hanteren in het optreden van de BOA en politie.

Strafrecht
Dit feit kan worden weggeschreven met de feitcode D526. Je zult daarom voor elke overtreding en proces-verbaal of ambtelijk verslag moeten maken. Zorg voor een format die van toepassing is voor jouw gemeente.

Bestuursrecht
Wanneer er gekozen wordt voor de bestuursrechtlijke handhaving is het voor BOA’s van belang dat zij een volledige rapportage maken aan de hand van hun bevindingen. Deze bevindingen moeten worden opgemaakt in een ambtelijk verslag. In dit ambtelijke verslag is het van belang dat men aangeeft aangewezen toezichthouder te zijn volgens artikel 5.11 van de Algemene Wet Bestuursrecht en dat dit ambtelijk verslag persoonlijk opmaakt.

Teksten Redenen van Wetenschap Combibon Feitcode D526 voor handhaving Noodverordening

Redenen van wetenschap bij combibon D526

Noodverordening

Kijk welke noodverordening er voor jouw veiligheidsregio geldt op:

Extra informatie

Handen wassen! Doe het goed en doe het vaak!

Back To Top