Skip to content

De-escalerend optreden

Medio 2020 heeft voormalig Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus, na meerdere acties vanuit de BOA bonden, besloten om per januari 2021 de BOA domein 1 te laten deelnemen aan een pilot voor het dragen en gebruiken van de (korte) wapenstok.  Meerdere gemeenten hebben zich opgegeven voor deelname hieraan. Uiteindelijk zijn 12 gemeenten gekozen om 1 jaar de pilot wapenstok te draaien. Dit vraagt van ieder deelnemende gemeente verantwoordelijkheid, professionaliteit en vooral kwalitatief goede training (zowel theorie als praktijk). Deze pilot is inmiddels afgerond, maar de training de-escalerend optreden en voorkomen van geweldstoepassing is blijven bestaan.

Aanleiding

Covid19 heeft behoorlijk om zich heen gegrepen. Met zorg, economische en ook handhavingscrisissen tot gevolg. De BOA kreeg, net als de politie, de positie en bevoegdheid om, naast zijn/haar reguliere taken, ook de coronamaatregelen te handhaven. Door te handhaven op situaties die de vrijheid van mensen beperkt, doken al gauw de eerste incidenten op. De incidenten, waar de BOA als slachtoffer uit voortkwam, hebben blootgelegd dat het gemis van noodzakelijke bewapening/uitrusting het verschil op straat kon maken. De roep tot het bewapenen van de BOA werd steeds luider.

Inhoud van de training

De training bestaat uit meerdere onderdelen met als doel de-escalerend op te treden. Zoals een theoretisch gedeelte, een kennisquiz en simulaties vanuit de praktijk. De theorie zal bestaan in uitleg van verschillende soorten communicatiemethodes, waar gedrag, handelen en houding bepalend zijn. In de kennisquiz (interactief) zullen meerkeuze vragen worden voorgelegd, wat vervolgens klassikaal wordt besproken. Tot slot zullen er casussen, in de vorm van simulaties, zoveel mogelijk vanuit de praktijk worden nagebootst. Dit is nodig om de BOA realistische situaties aan te bieden ter lering en oefening.

  • Professioneel non-verbaal –> houding en gedrag
  • Professioneel Verbaal –> intonatie
  • Professioneel Handelen –> tactisch de-escalerend handelen (van binnen naar buiten)
  • Professioneel Communiceren –> communicatiestijlen
  • Professioneel Reflecteren –> streven naar verbetering
  • Professioneel Evalueren –> leren en (door)ontwikkelen

Trainers

Wij beschikken over een groot team van gecertificeerde en ervaren RTGB-trainers. De trainingen worden verzorgd door een trainer conform de landelijke richtlijn. De BOAtrainer weet goed wat het werk van de BOA inhoudt, omdat deze zelf ook BOA is en heeft periodiek contact met de examinatoren en (direct) toezichthouder van de BOA om steeds de laatste afspraken en procedures te volgen. Het team van BOAtrainers bestaat uit ervaren docenten, met een achtergrond als BOA, Politie, Defensie en/of Koninklijke Marechaussee. Docenten kunnen afhankelijk van hun specifiek ervaring worden ingezet bij de training.

Back To Top