Ga naar hoofdinhoud

BOA PHB - Wijkgericht werken

De WijkBOA is steeds vaker in de wijken te vinden en krijgt een prominentere rol in de veiligheidsketen. Het is misschien wel de gemeentelijke wijkagent van de toekomst! De BOA heeft een specifieke taak op het gebied van leefbaarheid, aanpakken van overlast en zorgen voor de veiligheid van wijkbewoners en wijkgebruikers. 

Deze training wordt verzorgd door 1 van de 3 zeer ervaren hoofdtrainers, zelf ook BOA’s die per persoon al meer dan 15 jaar ervaring hebben op strategisch, tactisch, en operationeel niveau.

Duur van de training

Deze training is opgebouwd met een klassikale praktijkgerichte training van 3 lesdagen verspreid over een periode van ongeveer 2 maanden (1 lesdag per 3 weken), een online lesmodule en tussentijdse opdrachten en begeleiding. De totale studiebelasting is 36 uur, waarvan 24 uur contacttijd is en 12 uur voor het maken van de opdrachten en studietijd is.

Data

De basistraining wordt verzorgd in ons trainingscentrum in Utrecht op 2, 4 april en 7 mei of een datum naar keuze bij in company.

Inhoud van de training

Per onderwerpen beschrijven we kort waar wij in deze opleiding aandacht aan besteden.

 1. De rol van de afdeling handhaving in het leefbaarheids- /veiligheidsveld
  Vanuit dit onderwerp bespreken we de rol van de handhaver binnnen het veiligheidsveld, de actuele ontwikkelingen op het gebied van BOA domein 1 en het wijkgericht werken in relatie tot het (lokaal) integraal veiligheidsbeleid.
 2. Sociale kaart opstellen
  De sociale kaart van de boa in de wijk is van groot belang om de functie op een professionele manier uit voeren. De deelnemer krijgt tips en tools om een eigen sociale kaart op te stellen.
 3. Informele netwerken en hun doelen
  In de wijk zijn veel informele netwerken. We geven de deelnemer inzicht in het verschil tussen informele en formele netwerken, wat informele netwerken zijn en de relatie tot de bevolkingssamenstelling, (sub)culturen en verhoudingen in de wijk.
 4. Omgaan met krachtenvelden en belangen
  We geven de deelnemer inzicht in het integraal werken met ketenpartners binnen een wijk en geven inzicht bij de daarbij behorende krachtenvelden en belangen. De verschillende belangen van organisaties, beleid en het algemeen maatschappelijk belang, zijn van invloed op de uitvoering van de taken in de wijk. Daarnaast bieden wij handelingskaders bij het omgaan met conflicterende belangen.
 5. Het maken en presenteren van een projectplan
  De eindopdracht bestaat uit de presentatie van de opdrachten. Daarom geven wij de deelnemers tips en tools om een wijkscan en een projectplan voor te bereiden. Dit projectplan uit te voeren en over dit projectplan een professionele presentatie te verzorgen. Dit doen wij aan de hand van een format “wijkscan” en de handleiding “probleemgericht werken in de wijk, een methode in zes stappen.”
 6. Omgaan met informatie en informatiesturing
  De deelnemer krijgt inzicht in soorten informatie, omgaan met privacy, de toepassing van deze informatie en het delen van informatie aan ketenpartners.
 7. Bestuurlijk handhaven
  Handhaven gebeurt niet alleen strafrechtelijk, maar ook bestuursrechtelijk. De deelnemer krijgt inzicht in de mogelijkheden om bestuursrecht te kunnen toepassen in de wijk. We geven inzicht in het bestuurlijke instrumentarium van de gemeente.
 8. Signaleren en adviseren naar de interne organisatie en externe organisaties
  De deelnemer kan vanuit de functie als professional in de wijk informatie ophalen en signaleren. Deze informatie kan gevraagd en ongevraagd omgezet worden in adviezen aan interne en externe partners.
 9. Verantwoordelijkheden en omgaan met overlast
  De deelnemer is aangesteld als BOA en Toezichthouder. We geven inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegden op het gebied van het voorkomen of aanpakken van overlast in de wijk.
 10. Duurzaam handhaven
  Het is van belang dat de werkzaamheden van de BOA in de wijk oplossingsgericht zijn en bijdragen aan een duurzame oplossing, die geschikt is om doorlopend adequaat te kunnen anticiperen.

  Hierbij staat centraal dat de BOA in de wijk ook na het toepassen van bevoegdheden, dan wel sancties, in contact moet blijven met de wijk en zicht houdt om te voorkomen dat handhaving wederom nodig is. Wij geven inzicht in mogelijkheden van opvolging en passende werkopdrachten.
 11. Omgaan met social media
  Het omgaan met en inzetten van social media wordt steeds meer onderdeel van de inzet in de wijk. Wij bieden de deelnemer inzicht in mogelijk van het actief, dan wel passief toepassen van social media vanuit een professioneel oogpunt. Daarnaast geven wij inzicht in welke informatie voor opsporingsdoeleinden door de politie e.a. van belang kan zijn.

Kosten

De kosten voor de geaccrediteerde functiegerichte opleiding Wijkgericht Werken zijn 1025 euro exclusief BTW per persoon.

Trainingslocatie

De training kan worden verzorgd op elke locatie in Nederland. Ook wordt er periodiek een open inschrijving verzorgd op onze trainingslocatie te Utrecht.

Groepsgrootte

De training wordt aan een groep ter grootte van maximaal 15 personen. Hiervoor zullen in de basis twee BOAtrainers worden ingezet, zodat er praktijkgericht getraind kan worden met diverse casuïstiek.

Accreditatie door Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH)

BOAtrainer.nl is geaccrediteerd als opleider door ExTH voor deze opleiding. Hierdoor levert het volgen van deze opleiding ook een certificaat van ExTH op en kan deze als PHB-module worden ingezet voor de verlenging van de BOA-akte.

Het BOAtrainer-team

BOAtrainer.nl zet zeer ervaren, gecertificeerde trainers in. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het werkveld van de BOA. Tijdens deze training zal 1 van de hoofddocenten alle lesdagen begeleiden en zullen diverse BOAexperts als gastdocent spreken.

Certificaat

Bij goed gevolg van de training krijg je een certificaat van deelname van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Back To Top